Zpět na hlavní stránku
Přihlásit se Vytvořit si účet

Smluvní podmínky

Respektujeme soukromí, staráme se o vaše bezpečí.

Vaše bezpečí je pro nás vším. Vaše osobní údaje chráníme jako vlastní děti. Ke každé informaci, kterou nám svěříte, přistupujeme s maximálním respektem. Tak přísaháme.

Vytvořili jsme pro vás přehledný a jednoduchý souhrn všeho, co byste měli vědět o používání webové platformy Angitu. Slibujeme, že se u nás budete cítit dobře a v bezpečí. Až si najdete chvilku, pročtěte si ještě následující řádky, jedná se o veledůležité informace. Dozvíte se, jak pracujeme s vašimi údaji, jaká práva vám náleží, nebo jak pracujeme se zabezpečením vašich dat.


Obchodní podmínky společnosti ANGITU s.r.o.,

se sídlem Staňkova 1322, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice,

IČ: 02927438, vedené v rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. C 33539, dále jen jako „Poskytovatel“ nebo „ANGITU“, pro přístup a užití webových stránek umístěných na internetové adrese: angitu.net (dále jen „Podmínky“).

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Společnost ANGITU je vlastníkem a provozovatelem portálu provozovaného na internetové adrese angitu.net, a vlastníkem profilu Facebook nacházejícího se na internetové adrese www.facebook.com/jsmeangitu, profilu LinkedIn nacházejícího se na adrese www.linkedin.com/company/angitu, profilu Google+ nacházejícího se na adrese plus.google.com/117738693987462927391 a účtu Twitter nacházejícího se na adrese twitter.com/angitunet (společně dále jen jako „Stránky“).

1.2 ANGITU je oprávněn k poskytování a prodeji služeb prostřednictvím Stránek. Užitím těchto služeb potvrzujete, že jste se seznámili a souhlasíte s těmito Podmínkami. Pokud přijímáte tyto Podmínky jako zástupce právnické osoby, potvrzujete tímto, že máte pověření a oprávnění za tuto právnickou osobu tyto Podmínky přijmout.

1.3 Podmínky upravují práva a povinnosti osob využívajících Stránky při vstupu na ně a jejich dalším používání (dále jen jako „Uživatelé“), jakož i další související právní vztahy.

1.4 Podmínky jsou neoddělitelnou součástí smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Uživatelem ohledně poskytování a využívání Služeb a využívání Stránek. Pouze případná odchylná ujednání obsažená (i) ve smlouvě uzavřené v písemné formě mezi Poskytovatelem a Uživatelem ohledně poskytování a využívání Služeb a využívání Stránek; a/nebo (ii) v Poskytovatelem potvrzené písemné objednávce Služeb; mají přednost před užitím těchto Podmínek. Působnost těchto Podmínek a/nebo jejich části lze vyloučit jen písemnou dohodou mezi Poskytovatelem a Uživatelem.

1.4 Uživatel vstupem na stránky potvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek, a zavazuje se jimi řídit.

1.5 ANGITU je oprávněna Podmínky měnit či doplňovat. Aktuální znění Podmínek je uveřejněno na Stránkách. Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění.

1.6 Veškeré smluvní vztahy, které nejsou upraveny těmito Podmínkami a/nebo písemnou smlouvou uzavřenou mezi Poskytovatelem a Uživatelem ohledně poskytování a využívání služeb a využívání Stránek se řídí právním řádem České republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a předpisy souvisejícími. (dále jen jako „Občanský zákoník“).

2. DEFINICE POJMŮ

2.1 V rámci těchto Podmínek mají níže uvedené pojmy následující význam

Inzerce jakákoli nabídka práce a/nebo stáže zveřejněná Zaměstnavatelem, a nabídka projektů a/nebo dobrovolnických pozic zveřejněná Poskytovatelem nebo Univerzitou a další obdobné nabídky

Podmínky tyto obchodní podmínky

Poskytované osobní údaje osobní údaje podle čl. 7 těchto Podmínek

Poskytovatel společnost ANGITU s.r.o. se sídlem Staňkova 1322, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 02927438

Pracovní pozice pracovní nabídka uveřejněná na Stránkách

Přehled služeb specifikace jednotlivých Služeb uvedená v Přehledu služeb nacházejícím se na Stránkách, konkrétně na adrese angitu.net/About

Služby poskytované Uchazečům jsou služby poskytované Poskytovatelem na Stránkách, jejichž specifikace je uvedena v čl. 3.1 těchto Podmínek. Služby poskytované Uchazečům jsou poskytovány bezplatně

Služby poskytované Univerzitám služby poskytované Poskytovatelem na Stránkách, zejména propagace Univerzity, zveřejňování školních projektů a vysokoškolských kvalifikačních prací, přístup do databáze Uchazečů, přístup k informačnímu obsahu a analytickým nástrojů.

Služby poskytované Zaměstnavatelům služby poskytované Poskytovatelem na Stránkách, jejichž specifikace je uvedena v Přehledu služeb nacházejícím se na Stránkách, konkrétně na adrese angitu.net/Company. Služby poskytované Zaměstnavatelům jsou v závislosti na Zaměstnavatelem zvolené Službě poskytovány buď bezplatně anebo úplatně; v případě Služeb poskytovaných úplatně je výše úplaty stanovena ve smlouvě mezi Zaměstnavatelem a Poskytovatelem

Služby dle kontextu služby poskytované Uchazečům, Zaměstnavatelům nebo Univerzitám

Stránky společně internetová doména angitu.net a profil Facebook nacházející se na adrese www.facebook.com/jsmeangitu, profil LinkedIn nacházejícího se na adrese www.linkedin.com/company/angitu, profil Google+ nacházející se na adrese plus.google.com/117738693987462927391 a účet Twitter nacházející se na adrese twitter.com/angitunet

Účet účet vzniklý na základě registrace Uživatele na Stránkách

Uchazeč fyzická osoba, která má na Stránkách vytvořen Účet a má zájem o Pracovní pozici uveřejněnou na Stránkách jako i o další služby poskytované ANGITU

Univerzita vzdělávací instituce, která má na Stránkách vytvořen účet a spolupracuje s Poskytovatelem na projektech zabývajících se zaměstnaností studentů

Uživatelské informace jakékoli údaje, sdělení, informace a/nebo odkazy zveřejněné Uživatelem, ať již úmyslně a/nebo neúmyslně, kdekoli na Stránkách, včetně Životopisů Uchazečů

Zaměstnavatel fyzická či právnická osoba, která má na Stránkách vytvořen účet a nabízí na stránkách Pracovní pozice.

Životopis Osobně vložené informace zahrnující dosažené vzdělání, pracovní zkušenosti a další personální údaje, včetně vložených certifikátů a třetími stranami poskytnutých referencí

2.2 Pakliže není mezi Poskytovatelem a Uživatelem výslovně písemně ujednáno a/nebo z kontextu nevyplývá jinak, mají pojmy definované v těchto Podmínkách stejný význam, jsou-li užity ve smlouvě ohledně poskytování a využívání Služeb a Stránek uzavřené mezi Poskytovatelem a Uživatelem, v objednávce Služeb učiněné Zaměstnavatelem a/nebo v odpovědi Poskytovatele na objednávku Služeb učiněnou Zaměstnavatelem. Zároveň mají pojmy definované v těchto Podmínkách stejný význam, ať jsou užity v čísle jednotném anebo množném.

3. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

3.1 Služby poskytované Uchazečům

3.1.1 K využívání Služeb poskytovaných Uchazečům se vyžaduje registrace Uchazeče na Stránkách prostřednictvím vyplnění a odeslání tam dostupného registračního formuláře. Registrací Uchazeče dojde k vytvoření Účtu

3.1.2 Registrace, vytvoření Účtu Uchazeče jakož i vložení Životopisu Uchazeče na jeho Účet jsou Uchazečům poskytovány bezplatně.

3.1.3 Uchazeč může svou registraci na Stránkách kdykoli zrušit zasláním e-mailové zprávy Poskytovateli s vyjádřením vůle zrušit registraci. Zrušením registrace dojde k vymazání Účtu Uchazeče ze Stránek (včetně vloženého Životopisu Uchazeče, bude-li vložen). Zrušení registrace Uchazeče, jakož i vymazání Účtu Uchazeče (včetně vloženého Životopisu Uchazeče, bude-li vložen) je bezplatné.

3.1.4 ANGITU poskytuje Uchazečům následující služby

a) možnost odpovědět na zveřejněnou Inzerci

b) možnost nechat si zasílat prostřednictvím e-mailu Inzerci

c) možnost vložení Životopisu, který je zobrazován Zaměstnavatelům s anonymizovaným příjmením Uchazeče

d) možnost navázání kontaktu se Zaměstnavatelem a/nebo Univerzitou

3.1.5 Služby poskytované Uchazečům jsou poskytovány bezplatně

3.2 Služby poskytované Zaměstnavatelům

3.2.1 K využívání Služeb poskytovaných Zaměstnavatelům se vyžaduje registrace Zaměstnavatele na Stránkách prostřednictvím vyplnění a odeslání tam dostupného registračního formuláře. Registrací Zaměstnavatele dojde k vytvoření Účtu

3.2.2 Registrace a vytvoření Účtu Zaměstnavatele jsou poskytovány bezplatně.

3.2.3 ANGITU poskytuje Zaměstnavatelům jimi objednané Služby specifikované v Přehledu Služeb. Poskytování Služeb Zaměstnavatelům je v závislosti na Zaměstnavatelem zvolené Službě buď bezplatné anebo za úplatu ve výši stanovené ve smlouvě mezi Zaměstnavatelem a Poskytovatelem.

3.2.4 V případě, že Zaměstnavatel z jakéhokoli důvodu zcela a/nebo zčásti nevyužije objednaných Služeb (a/nebo jejich části) během doby stanovené ve smlouvě mezi Zaměstnavatelem a Poskytovatelem, nevzniká mu nárok na vrácení úplaty (a/nebo její části) za nevyužité Služby (a nebo jejich části) ani nárok na dovyčerpání zbytku objednaných Služeb (a/nebo jejich části) po době stanovené.

3.2.5 ANGITU poskytuje 30 denní zkušební verzi systému, během kterého si může Zaměstnavatel bezplatně vyzkoušet všechny funkce systému. Zkušební doba končí uplynutím 30 dnů. Pokud nedojde během této doby k uzavření smlouvy mezi Poskytovatelem a Zaměstnavatelem, automaticky se ukončí všechny aktivní inzeráty a Účet na Stránkách se uzavře. Uživatelský účet lze znovu aktivovat po dohodě s Poskytovatelem.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Poskytovatel akceptuje platby bankovním převodem, platební kartou nebo v hotovosti.

4.2 Platba probíhá vždy předem na následující období, pokud smlouva mezi Poskytovatele a Zaměstnavatelem nestanoví jinak

4.3 Faktura je vystavena následně po odeslání platby nebo po provedení automatické platby. Faktura je zaslána jednak v elektronické formě na předem stanovenou e-mailovou adresu uživatele a také je k dispozici ke stažení v systému v sekci platby a fakturace.

4.4 Pro platby kartou používá Poskytovatel služby třetí strany, která zprostředkovává platební transakce provedené platební kartou. Poskytovatel v žádném případě neuchovává údaje o platební kartě, ani je sám nijak nepoužívá.

4.5 Všechny stížnosti, či problémy se službou jsou posuzovány a vyřizovány individuálně.

5. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

5.1 Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout nebo zrušit účet Uživatele bez udání důvodu.

5.2 V případě, že Poskytovatel zruší účet Zaměstnavatele, není povinen Zaměstnavateli vrátit již obdrženou úplatu za objednané Služby (bez ohledu na to, zdali byly Služby Zaměstnavatelem čerpány anebo ne).

6. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ŠÍŘENÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A COOKIES

6.1 Registrací a vytvořením Účtu Uživatele (a/nebo vložením Životopisu Uchazeče) Uživatel svobodně a vědomě souhlasí se zpracováním tam uvedených osobních údajů, případně i citlivých údajů (dále jen „Poskytnuté osobní údaje“), ve smyslu Zákona č. 101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen jako ZOOU), za účelem jejich zpřístupnění:

a) Zaměstnavatelům, kteří mohou procházet Účty Uchazečů a/nebo Životopisy Uchazečů s cílem: (i) oslovit vybrané Uchazeče jako potenciální vhodné kandidáty na obsazované pracovní pozice a/nebo stáže; (ii) mapovat situaci na pracovním trhu; a/nebo (iii) souvisejícím s cíli uvedenými pod body (i) a/nebo (ii);

b) Poskytovateli, který, mimo činnosti vyplývající a/nebo související s provozováním Stránek, může procházet Účty Uživatelů a/nebo Životopisy Uchazečů s cílem: (i) poskytovat a/nebo umožnit využít Služby Zaměstnavatelům; (ii) komunikovat s Uchazeči ohledně záležitostí podporovaných Poskytovatelem; (iii) oslovit vybrané Uchazeče jako potenciální vhodné kandidáty na obsazované pracovní pozice a/nebo stáže; (iv) mapovat situaci na pracovním trhu; a/nebo (v) souvisejícím s jakýmkoli z cílů uvedeným pod body (i) až (iv); a/nebo

c) Ostatním Uchazečům, kteří mohou procházet Životopisy Uchazečů (pouze za účelem zobrazení Životopisů).

6.2 Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že konkrétní kategorii a rozsah zpracovávaných Poskytnutých osobních údajů určuje sám tím, jaké osobní údaje, případně i citlivé údaje, uvede dobrovolně a dle svého uvážení na Účtu (a/nebo Životopisu Uchazeče). Poskytovatelem jsou pro registraci Uživatele na Stránkách a vytvoření Účtu Uživatele vyžadovány pouze tyto Poskytované osobní údaje: jméno a příjmení; název, IČ, e-mailová adresa; a heslo pro přístup k Účtu informace o studiu a dalším vzdělání. Veškeré Poskytnuté osobní údaje jsou Uživatelem poskytovány dobrovolně a Uživatel odpovídá za jejich úplnost, správnost a přesnost.

6.3 Uživatel bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje (při registraci a ve svém Účtu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o změně ve svých osobních údajích

6.4 Registrací a vytvořením Účtu Uživatel dále svobodně a vědomě souhlasí s případným předáním Poskytnutých osobních údajů jinému správci údajů ve smyslu a za podmínek stanovených v § 5 ZOOÚ, a to pouze za účelem nabízení obchodu a/nebo služeb.

6.5 Správcem Uživatelem Poskytnutých osobních údajů je Poskytovatel, který tyto zpracovává elektronicky. Souhlas se zpracováním Poskytnutých osobních údajů dle tohoto článku Podmínek je udělován na období, po které trvá registrace Uživatele na Stránkách (v případě zrušení registrace dochází k likvidaci Poskytnutých osobních údajů v administrativně přiměřeném čase, nejdéle však do 1 týdne od zrušení registrace).

6.6 Uchazeč je oprávněn požadovat informaci o zpracování Poskytnutých osobních údajů ve smyslu a za podmínek stanovených § 12 ZOOÚ. V případě, že Uživatel zjistí nebo se domnívá, že Poskytovatel provádí zpracování Poskytnutých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se ZOOÚ, zejména jsou-li tyto údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, je Uživatel povinen tyto údaje aktualizovat a/nebo případně odstranit z Účtu Uživatele a/nebo Životopisu Uchazeče. Pokud nelze nápravy dosáhnout způsobem uvedeným v předchozí větě, je Uživatel zároveň oprávněn ve smyslu a za podmínek § 21 ZOOÚ: (i) požadovat od Poskytovatele vysvětlení; a/nebo (ii) požadovat, aby Poskytovatel odstranil vzniklý závadný stav. Další práva Uchazeče vyplývající z jeho práva na ochranu osobních údajů stanoví § 21 ZOOÚ.

6.7 Registrací na Stránkách Uživatel ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, souhlasí s využitím Uživatelem poskytnutých kontaktů (především, nikoli však výhradně, e-mailové adresy, poštovní adresy a/nebo telefonního čísla) za účelem šíření obchodních sdělení, které budou zahrnovat jak obchodní sdělení týkající se služeb a/nebo výrobků poskytovaných Poskytovatelem, tak služeb a/nebo výrobků poskytovaných třetími stranami. Souhlas dle předchozí věty může být Uživatelem kdykoli odvolán odesláním zprávy na korespondenční a/nebo e-mailovou adresu Poskytovatele s vyjádřením vůle udělený souhlas odvolat a/nebo pomocí elektronického odkazu uvedeného v každé zprávě obsahující obchodní sdělení zaslané Uživateli.

6.8 Uživatel souhlasí s tím, aby Poskytovatel shromažďoval, analyzoval a/nebo vyhodnocoval informace týkající se užívání Stránek Uživateli. Uvedené informace je Poskytovatel oprávněn získávat pomocí souborů cookie (tj. malých textových složek) umístěných serverem do Uživatelova počítače (případně jakéhokoli jiného technického přístroje, pomocí něhož si Uživatel Stránky zobrazuje). Uživatel je oprávněn umístění cookie dle předchozí věty odmítnout, a to přímo příslušným nastavením svého počítače (případně jakéhokoli jiného technického přístroje, pomocí něhož si Uživatel Stránky zobrazuje).

7. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI POSKYTOVATELE

7.1 Přístup na Stránky je bezplatný. Uživatel nese náklady vzniklé mu v souvislosti s realizací přístupu a používání stránek (tj. náklady na internetové připojení aj.).

7.2 Poskytovatel není účastníkem smluvních vztahů mezi Zaměstnavatelem a Uchazečem.

7.3 Poskytovatel nenese odpovědnost za případnou závadnost obsahu či vzhledu materiálů zveřejňovaných Uživateli na stránkách. Za obsahovou i gramatickou stránku jakýchkoli informací o Uživateli, a to včetně jejich správnosti, kvality, aktuálnosti, bezpečnosti, legálnosti, pravdivosti, přesnosti a/nebo úplnosti je v plném rozsahu odpovědný Uživatel.

7.4 Poskytovatel neodpovídá za obsah, správnost, kvalitu, aktuálnost, bezpečnost, legálnost, pravdivost, přesnost a/nebo úplnost jakýchkoli údajů, sdělení, informací a/nebo odkazů umístěných na Stránkách a neposkytuje jakoukoli záruku při jakémkoli jejich používání, využívání, zpracování a/nebo spoléhání se na takové údaje, sdělení, informace a/nebo odkazy, s výjimkou těch údajů, sdělení, informací a/nebo odkazů, za které takovou záruku výslovně převzal. Poskytovatel rovněž neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou škodu způsobenou používáním, využíváním, zpracováním a/nebo spoléháním se na jakékoli údaje, sdělení, informace a/nebo odkazy umístěné na Stránkách, s výjimkou těch údajů, sdělení, informací a/nebo odkazů, za které takovou záruku výslovně převzal nebo porušení osobnostních nebo autorských práv.

7.5 Poskytovatel nezaručuje nepřerušený přístup na stránky, ani nezávadnost a bezpečnost stránek.

7.6 Poskytovatel neodpovídá za škodu způsobenou uživatelům při realizaci přístupu a užívání stránek, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na stránkách, škody způsobené přerušením provozu, nedostupností stránek, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům uživatelů.

7.7 Poskytovatel neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou škodu způsobenou zveřejněním jakékoli Uživatelské informace na Stránkách.

7.8 Poskytovatel proto negarantuje Uchazečům zejména, nikoli však výlučně, nalezení vhodné pracovní příležitosti a/nebo stáže a ani trvání pracovního nebo obdobného poměru a/nebo stáže. Poskytovatel rovněž negarantuje Uchazečům schopnost Zaměstnavatelů: (i) nabízet jakékoli pracovní pozice a/nebo stáže; a/nebo (ii) skutečně nabízet zveřejněné pracovní pozice a/nebo stáže.

7.9 Pokud Uživatel v rámci Stránek jakkoli užil, užívá a/nebo bude užívat a/nebo nakládal, nakládá a/nebo bude nakládat s jakýmkoli grafickým znázornění, logem, fotografií, hudbou, videem, textem či jakýmkoli jiným výsledkem duševní činnosti a/nebo předmětem práv duševního vlastnictví (dále jen „Výsledek duševní činnosti“), prohlašuje, že je k takovému užití a/nebo nakládání oprávněn, zejména že je oprávněn Výsledek duševní činnosti zveřejnit, zpřístupnit a/nebo zobrazit, případně z něj citovat, čerpat a/nebo na něj odkazovat, a že jeho zveřejněním, zpřístupněním a/nebo zobrazením, případně citováním, čerpáním a/nebo odkazováním na něj nejsou jakkoli dotčena, ohrožena a/nebo porušena jakákoli práva třetích osob. V případě, že vůči Poskytovateli budou vzneseny jakékoli nároky plynoucí z porušení práv k Výsledkům duševní činnosti, souhlasí Uživatel s tím, že tyto nároky zcela uspokojí a Poskytovatele v plné výši odškodní.

7.10 Přístup k Účtu Uchazeče je chráněn jedinečným přihlašovacím jménem a heslem. Uživatel je povinen chránit jeho jedinečné přihlašovací jméno a heslo před zneužitím. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli zneužití jedinečného přihlašovacího jména a/nebo hesla, a/nebo za jakoukoli případnou přímou a/nebo nepřímou škodu a/nebo případné nároky třetích osob vzniklé v důsledku takového zneužití.

7.11 Kliknutím na některé odkazy na Stránkách může dojít k opuštění stránek a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

7.12 Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup uživatele na stránky.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1 Veškeré vztahy související s užitím Stránek se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

8.2 Jakékoli spory, které vzniknou mezi Poskytovatelem a Uživatelem v souvislosti s užíváním Stránek a/nebo poskytováním Služeb se tito zavazují řešit je přednostně vzájemnou dohodou. Až v případě, že se nepodaří do 1 měsíce od zaslání 1. komunikace ve věci vzájemného sporu dosáhnout v předmětu sporu dohody, je Poskytovatel a/nebo Uživatel oprávněn se obrátit na věcně a místně příslušný soud.

8.3 Je-li některé ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy mezi Poskytovatelem a Uživateli či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

8.4 Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2016.